Information

BRA ATT VETA - SÄRSKILDA RESEVILLKOR !  Nedanstående särskilda resevillkor ersätter och kompletterar i förekommande fall konsumentverkets allmänna resevillkor av den 2/2 1993
Priser  Resenären har att betala resans pris oss tillhanda senast vid den tidpunkt som framgår av bekräftelsen. Grundpriset vid flerdagsresor avser del i 2-bäddsrum.
Ändring av priset  Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med det belopp som motsvarar kostnadshöjningar om dessa beror på ändringar i transportkostnad, hotellavtal, skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan eller ändring i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan. Rätt till höjning enligt ovan föreligger endast om kostnadsökningen överstiger 60 kr. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.
Bokning  Anmälan är bindande så fort muntlig eller skriftlig beställning gjorts och inbet. kort och bekräftelse erhållits
Betalning  Eventuell anmälningsavgift betalas omgående till forellenresor så snart resebekräftelse och utsänt inbetalningskort erhållits. 
Slutlikvid ska vara forellenresor tillhanda senast 20 dagar innan avresa om inget annat anges. Ej erhållen betalning i tid enligt inbet. kort, medför automatiskt annullering. Ev. erlagd anmälningsavgift återbetalas ej.     
* För teater- & konsertresor och där förbokade arrangemang och biljetter förekommer, se nedan avbeställning punkt  6.
Ombokning  En ombokning / namnändring är att betrakta som en avbokning av tidigare ingått avtal.
Avbeställningskostnad  (om inget annat anges)
1. Avgift för avbokning mer än 30 dagar före avresedag 350:-/person. Obs! Teater & konsert, arrangemang mm se punkt  6.
2. Sker avbeställning 14-30 dagar före avresedag och avgångstid om inget annat anges, erlägges hela anmälningsavgiften, dock lägst
1.000:-/ person.  Teater & konsert, arrangemang, kryssningar och flygresor mm. se nedan punkt  6.
3. Sker avbeställning 13-8 dagar före avresedag och avgångstid om inget annat anges, erlägges 50% av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften. Teater & konsert, arrangemang mm se nedan punkt 6.
4. Sker avbeställning inom 7 dagar före avresedag och avgångstid skall resenären betala hela resans pris.
Teater & konsert, arrangemang mm se nedan punkt 6.
5. För 1-dagsresor gäller avbeställning senast 3 dagar före avresedag och avgångstid mot avb. kostnad 200:-/person.
Därefter betalar resenären hela resans pris. Teater & konsert, arrangemang mm se nedan punkt  6.
6. På alla resor med extra tillval och innehåll såsom teater, konsert, specialarrangemang, måltider, sportbiljetter, etc tillkommer full kostnad samt ev tillägg för biljetter och arrangemang vid alla avbokningar. Separat avbokningsinfo i bekräftelsen ersätter befintlig.  Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresedagen skall resenären erlägga anmälningsavgiften i avbokningskostnad om inget annat anges. 
Obs: Resa med flyg och kryssningar har separata avbokningsregler.
Vid avbeställning och ändring av kryssnings och flygresor gäller 100 % kostnad av priset där kryssnings och flygbiljetter eller övriga arrangemang redan är bokade och helt eller delvis betalda, utgår ingen återbetalning.
7. Vid tillfälle då en av ”dubbelrumsgäster” avbokar, ska alltid enkelrumstillägg av kvarvarande gäst erläggas
Avbeställningsskydd  Resenären kan köpa avbeställningsskydd, en försäkring vars premie ej återbetalas, ska bokas samtidigt med resan. Vid avbeställning på grund av med läkarintyg styrkt akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall som drabbat resenären eller hans familj uttages endast en avbokningsavgift om 300:-/ person.  OBS!  Avbeställning måste ske före avresedagen och läkarundersökning / intyg ske senast avresedagen.
* Teater & konsert, arrangemang,  mm  se punkt 6 ovan.
Försäkring  Resenären har själv att teckna reseförsäkring  (finns oftast som komplettering i hemförsäkringen där även avb.skydd kan ingå)   
Vid utlandsresa till av Svensk försäkringskassa anslutna länder är det lämpligt att medföra försäkringskassans " Blå Kort" som visar att du är sjukförsäkrad i Sverige. Olika villkor kan här gälla för ersättning.
Pass – Visum – Covid   Resenären ansvarar själv för att giltigt pass, nödvändiga visa, giltiga vaccinations, friskintyg och andra nödvändiga inresehandlingar för berörda destinationer, mellanlandningar och genomfartsländer ordnas och medföres för resa utanför Sveriges gränser. Resenär som ej är svensk medborgare skall anmäla detta vid bokningen
Teater och arrangemangsbiljetter/avgifter  Innefattas ej i avbeställningsbestämmelserna enligt allmänna villkor, vilket betyder att kostnad härför ej återbetalas vid avbokning eller av kunden ej genomfört arrangemang.
Hotellinformation  I resans grundpris ingår del i 2-bäddsrum med dusch/wc där inget annat anges. I mån av tillgång kan enkelrum anskaffas mot pristillägg. 3-bäddsrum kan oftast arrangeras genom extrasäng i 2-bäddsrum. Prisreduktion görs ej för 3-bäddsrum. 2-bäddsrum kan utgöras av kombirum eller grand lit. Tillgång till rummet normalt från kl.15.00 enl. hotellpraxis.
Vad ingår i priset  I faktarutan vid varje resa anges vad som ingår.
Bussen Resorna genomförs med säkerhetstestade moderna långfärdsbussar utrustade med bl a fällbara stolar, toalett, säkerhetsbälten, luftkonditionering. Reservation för oförutsedda händelser. På kortare resor kan enklare busstyp förekomma.
Raster  Erforderliga stopp och raster genomföres under resan. Chaufför / reseledare anvisar när och var.
Bussen låses då besättningen lämnar fordonet. Inga resenärer tillåts att stanna kvar ombord - försäkringsvillkor.
Resenärens ansvar  Resenär har att följa reseledares / chaufförs anvisningar och ordningsregler som gäller för resan.  Om  bruk av alkoholhaltiga drycker och störande uppträdande  av vår besättningen (ej resenär)  bedöms uppstå, kan arrangören häva avtalet på plats, varvid passagerare får lämna fordonet med omedelbar verkan utan rätt att kräva ersättning eller kompensation. Däremot har arrangören rätt att kräva skadestånd för ev försening och olägenhet som kan ha uppstått.
Resenär har under resan att infinna sig på plats senast angivna tider, alt. att på egen omsorg & bekostnad ansluta till gruppen.
Platsreservation  Speciell plats i bussen kan ej bokas. Platsrotation tillämpas oftast och ska alltid följas enl. anvisning av vår personal.
Deltagarinfo  Deltagarlista på gäster lämnas ej ut under resa eller från vårt kontor. Hos oss avgör du själv din informationsnivå.
Specialkost  Resa där kost ingår, kan specialkost bokas. Detta ska ske vid bokningstillfället. Dock kan ej garanteras att innehållet stämmer med önskemålet.
Dryck  Ingår normalt ej i resans måltider om ej annat angives.
Var går jag på  Plats och tid finner du på resebeviset / inbetalningskopian. Resenär ska infinna sig på plats senast 10 min innan angiven tid då viss tidsförskjutning kan förekomma. Ingen av eller påstigning ”utefter vägen”.
Bagage Du ansvarar som resenär för dina tillhörigheter liksom transport av ditt bagage till och från bussen. Allt bagage ska vara märkt med resenärens namn, bostadsort, resmål. Max bagagevikt 25 kg / resenär. Det kan vara svårt att återfå kvarglömda effekter. Vi efterforskar till självkostnad, dock lägst  200:-.  Upphittat gods lagras 10 dagar.  Skador reklameras omedelbart.
Skrymmande bagage rullator, rullstol, barnvagn etc kräver godkännande från resebyrån för att få lastas ombord pga platsbrist.
I & Urlastning  Bagage får endast lastas och lossas av vår chaufför / personal. Om resenär lossar eller lastar bagage i bagage luckor och skada eller fellastning av eget eller annan resenärs bagage härav blir följden, har resenären att på eget ansvar och på egen bekostnad fullt ut ersätta skada, förlust, tullbehandlingar och extra transporter som kan uppkomma.
Barnrabatter  På 1-dagsresor finns ev barnrabatt angivet vid varje resa. På flerdagsresor lämnas rabatter om inget annat anges.
Fråga vid bokningen vad som gäller. Barn ej fyllda 16 år 30% rabatt om barnet delar rum med två fullt betalande resenärer. 
Barn under 16 år som delar rum med EN vuxen erhåller 15% rabatt. Rabatt utgår ej på arrangemang och teaterbiljetter.
Genomförande av resa  Inställande av 1-dagarsresa p g a för få deltagare meddelas senast 3 dagar före avresedagen.
På 2-3 dagsresor 7 dagar före avresedagen.  Längre resor senast 14 dagar före avresedagen.
Reservation  Vi reserverar oss för felskrivningar, hotellbyten, prisjusteringar, tidtabells och övriga ändringar i programmet innan och under resa. Tilläggs eller prisavdrag medges ej.
TACK FÖR ATT DU LÄSER RESEVILLKOREN - DET KAN BESPARA BÅDE DIG OCH OSS EN DEL ÖVERRASKNINGAR
Arrangör enl. resegarantilagen för resor i detta program om inget annat anges är forellenresor Box 4  54121 Skövde Tel 0500-410087  
Uppdaterat: 01/01-2021